algemene voorwaarden

Sport & More Algemene Levering- Betalingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sport & More, gevestigd te Rotterdam aan de Veldkersweg 28, 3053JR, hierna te noemen: “S&M”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van S&M en alle voor haar werkzame personen, personen die o.b.v. overeenkomst van opdracht werkzaamheden uitvoeren en aangesloten instellingen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen en/of aangesloten instellingen niet meer voor S&M werkzaam zijn.

 

De wederpartij van S&M is degene aan wie S&M enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene levering-betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door S&M gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door S&M gesloten overeenkomsten waarbij S&M zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door S&M zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden S&M slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen S&M en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing

uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. 

2.1 De tarieven van S&M zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, niet onderhandelbaar.

2.2 Aan S&M verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van S&M, niet tot resultaatsverplichtingen,

tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit het- geen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. Het is opdrachtgever bekend dat er dus geen garantie kan worden afgegeven

door S&M op een positief resultaat.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat S&M een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. S&M is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van S&M, aan S&M heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) S&M heeft ontvangen, dient het

bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) S&M wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) S&M heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door S&M aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door S&M gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van S&M het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden 

3.1 Het is S&M toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten ,worden in overleg met opdrachtgever, doorbelast aan opdrachtgever.

3.2 Voor zover S&M bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van artsen, fysiotherapeuten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. S&M is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 S&M is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe professionals in de zin van het hiervoor in artikel 3.2.

Artikel 4: Wijze van vergoeding, vastlegging hiervan en betaling 

4.1 S&M (dienstverlener) en opdrachtgever leggen in het inschrijfformulier vast welke opdracht de opdrachtgever verstrekt, welke diensten S&M verricht en de wijze van betaling van de opdrachtgever. Contant dan wel per S&M Algemene Levering- Betalingsvoorwaarden Pagina 2 van 3

overboeking. Het inschrijfformulier wordt door zowel S&M als de opdrachtgever ondertekent.

4.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.4 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door S&M voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 1% per maand verschuldigd worden, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.6 Indien de opdrachtgever na in gebrekenstelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan S&M te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten.

4.7 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

4.8 Indien de afgegeven (eenmalige) automatische incasso ( indien van toepassing ) door de bank wordt geweigerd dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na het mislukken van de incasso zelf over te maken op rekening van S&M onder vermelding van voornaam en achternaam.

4.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.10 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van S&M aanleiding geeft, is S&M bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

4.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van S&M op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.12 Gemaakte afspraken dienen bij verhindering door de wederpartij tijdig te worden afgezegd. S&M behoudt zich het recht voor om 100% van het tarief van de afgesproken behandeling of training in rekening te brengen indien minder dan 24 uur voor het tijdstip van de betreffende behandeling of training door de wederpartij wordt afgezegd

Artikel 5: Duur opdracht dienstverlening, einde overeenkomst 

5.1 De opdracht vangt aan bij ondertekening van genoemde overeenkomst door opdrachtgever en S&M (dienstverlener), voor de duur van het uitvoeren van de werkzaamheden welke in opdracht zijn verstrekt.

5.2De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de personal trainer de in opdracht gegeven werkzaamheden heeft uitgevoerd en de opdrachtgever de daaruit voorvloeiende factuur van S&M heeft voldaan.

5.3 Indien de opdracht tot het uitvoeren van het overeengekomen aantal trainingssessies door opdrachtgever voortijdig wordt geannuleerd is de opdrachtgever per direct alle overige niet afgenomen sessies verschuldigd.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever 

6.1 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan S&M verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van S&M 

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van S&M alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door S&M bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van S&M wordt uitgekeerd, inclusief het door S&M te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van S&M in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van S&M alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door S&M bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 S&M is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 S&M is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit materiële en immateriële schade.

7.6 S&M is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan S&M Algemene Levering- Betalingsvoorwaarden S&M niet hebben bereikt.

7.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van S&M voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met S&M indien S&M zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

7.10 Alle adviezen en tips van S&M zijn gebaseerd op opleiding, training en ervaring en zijn niet van medische aard of medisch onderbouwd. De wederpartij dient altijd een arts te raadplegen in geval van twijfel of bij ontstane klachten.
7.11 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor informatieverstrekking over gezondheid en eventuele allergieën. Bij medicijngebruik dient de wederpartij een door S&M geadviseerde training of voedingsschema altijd te overleggen met een arts.
7.12 S&M kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van trainingsschema’s, trainingshulpmiddelen, voedingssupplementen of andere geleverde producten.
7.13 S&M is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van wederpartij, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar een activiteit wordt uitgevoerd.

7.14 S&M is niet aansprakelijk voor kleding of andere voorwerpen welke zijn opgeborgen tijdens de training, dienst of activiteit in de door S&M daarvoor ter gelegenheid gestelde faciliteit.

Artikel 8: Overmacht 

8.1 S&M is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor S&M redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van S&M ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 S&M behoudt het recht voor om een training, dienst of andere activiteit te annuleren ingeval van ziekte, extreme weersomstandigheden of andere overmacht situaties

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan S&M verstrekte persoonsgegevens zullen door S&M niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover S&M op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van S&M, zal S&M de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van S&M is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11: Verval van recht 

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens S&M in verband met door S&M verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.